Longdrinks

150.

Campari Orange

5,90 €

151.

Campari Soda

5,60 €

152.

Wodka Lemon

6,50 €

153.

Whiskey Lemon

6,50 €

154.

Bacardi Cola

6,50 €

155.

Wodka Redbull

6,80 €